01 lutego 2024

Wyjaśnienia dotyczące klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w związku z wątpliwościami przy klasyfikowaniu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego

 

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.  Dz. U.z 2023 r. poz. 645 ze zm.) za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. W art. 40d ust. 2 tej ustawy wskazano, iż opłaty, o których mowa w art. 39 ust. 7ab pkt 5 i art. 40 ust. 3, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Opłatę za zajęcie pasa drogowego nie ustala organ podatkowy a  stosownie do art. 40 ust. 11, ustawy o drogach publicznych, właściwy zarządca drogi w drodze decyzji administracyjnej przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

 

 

Prawidłowa klasyfikacja dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego

 

Biorąc pod uwagę wprowadzone - na przestrzeni ostatnich lat - zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dotyczące:

- dodania do paragrafu 091 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” objaśnień, zgodnie z którymi w paragrafie tym ujmuje się odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa,

- wprowadzenia, paragrafu 062 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość”

w celu jednolitego stosowania klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za ich nieterminową wpłatę:- dochody z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego należy klasyfikować w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdziale właściwym dla zarządcy drogi, oraz w paragrafie 062 „ Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość”,

- odsetki za nieterminową wpłatę opłat należy klasyfikować w paragrafie 092 „Wpływy z pozostałych odsetek”.

 

 

 

BlueTraining

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave