Regulamin uczestnictwa w szkoleniu

 

 

§ 1 

 

 1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie za pośrednictwem serwisu www Organizatora zgodnie z informacją zawartą w ofercie szkolenia.
 2. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do Organizatora.
 3. Zgłaszającym jest osoba uprawniona do reprezentowania instytucji, której pracownikiem jest uczestnik szkolenia.
 4. Uczestnikiem jest osoba zgłoszona przez Zgłaszającego.
 5. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z deklaracją udziału w szkoleniu i staje się wiążącą umową.

 

§ 2

 1. Bezpłatna rezygnacja ze szkolenia następuje nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.

 2. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia w wyjątkowych przypadkach, o czym zobowiązuje się poinformować uczestników najpóźniej dzień przed planowanym terminem szkolenia.

 3. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy w sytuacjach losowych niezależnych od organizatora.

 4. Organizator gwarantuje, iż zapewni uczestnikom szkolenia trenera o równie wysokim poziomie wiedzy teoretycznej i praktycznej

 5. Organizator szkolenia zastrzega sobie w wyjątkowych przypadkach możliwość zmiany godzin szkolenia, o czym poinformuje uczestników najpóźniej dzień przed planowanym terminem szkolenia.

 6. Każde przesłane przez Państwa zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją powyższych punktów regulaminu; za zgłoszenie uznaje się zgłoszenie e-mailowe, zgłoszenie telefoniczne, zgłoszenie przesłane przez formularz kontaktowy ze strony internetowej).

 7. Dane zawarte w formularzu przez uczestnika szkolenia są dla Organizatora uznane za dane do wystawienia faktury.

 

§ 3

 

 1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z ofertą i zapewnienia uczestnikowi certyfikatu/zaświadczenia udziału w szkoleniu oraz materiałów szkoleniowych.
 2. Organizator nie zapewnia w ramach szkolenia (o ile oferta nie stanowi inaczej) transportu, usług noclegowych, parkingu oraz zwrotu kosztów dojazdu.

 

§ 4

 

 1. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać pisemnie na adres e-mail wskazany w ofercie szkolenia, nie później niż na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem.
 2. Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia, nieobecność na szkoleniu lub dokonanie rezygnacji na mniej niż trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem skutkuje obowiązkiem zapłaty całości kwoty za szkolenie.
 3. W przypadku odwołania szkolenia Organizator dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty bez w terminie do 7 dni roboczych, nie przysługują z tego powodu żadne odsetki.

 

§ 5 

 1. Podane ceny szkolenia są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT.

 2. W przypadku finansowania szkolenia w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych zostanie zastosowana stawka VAT „zw” po uprzednim wypełnieniu stosowanego oświadczenia przy zgłoszeniu na szkolenie.

 3. Faktury VAT wystawiane są zgodnie z danymi podanymi przez Zgłaszającego w formularzu zgłoszeniowym.

 4. Płatności za szkolenie należy dokonać do 7 dni po szkoleniu na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego na podstawie wystawionej faktury Faktura za szkolenie wydawana jest uczestnikowi na szkoleniu.

 5. W przypadku gdy Uczestnik nie odbierze faktury podczas szkolenia zostanie ona wysłana na adres płatnika faktury.

 

BlueTraining

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

19 stycznia 2024