31 stycznia 2024

Ujmowanie kosztów na przełomie roku

Księgowanie faktur, które wpływają na przełomie lat budżetowych

 

 

Zdarzenia ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.  W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Zgodnie z zapisami punktu 6.1. komunikatu Ministra Finansów z 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” jeśli po dniu bilansowym wpłynęły do jednostki dowody dotyczące zdarzeń mających miejsce przed dniem bilansowym, choćby dowody te jako datę wystawienia nosiły datę roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządza się sprawozdanie finansowe, to należy ująć je w roku bilansowym, którego dotyczą (jeżeli ma to miejsce przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Faktura, która wpłynie do jednostki w nowym roku budżetowym dotycząca poprzedniego okresu sprawozdawczego powinna zostać ujęta w księgach roku, którego dotyczy. 

 

 

Prezentacja danych na w sprawozdawczości budżetowej i finansowej 

 

Zakładając, że w miesiącu styczniu do jednostki budżetowej wpłynie faktura z datą wystawienia np. 05.01, data sprzedaży 31.12. zostanie ona zaksięgowana w koszty 401/201, dodatkowo zostanie ujęte zaangażowanie 999. Wartość faktury należy wykazać w RB 28 jako zobowiązanie.  W kolumnie „Zobowiązania ogółem” sprawozdania Rb-28 wykazuje się wszystkie uznane przez jednostkę zobowiązania, niespłacone do końca okresu sprawozdawczego.

Zobowiązanie zostanie zaprezentowane również w pozycji D.II.1 1. "Zobowiązania z tytułu dostawi usług" bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego gdzie prezentuje się zobowiązania dotyczące zakupu materiałów, towarów, robót i usług zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W tym wierszu wykazuje się zobowiązania z tytułu dostaw i usług zarówno do 1 roku, jak i powyżej 1 roku, łącznie z wymagalnymi odsetkami.

 

 

 

BlueTraining

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave