PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE

BlueTraining

Środki trwałe oraz WNiP 

Środki trwałe oraz WNiP w jednostkach sektora finansów publicznych – ewidencja zakupu, nakłady na środki trwałe. Inwentaryzacja i  likwidacja środków trwałych i WNiP

Katalog środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określony w ustawie o rachunkowości ma charakter przykładowy. W praktyce jest dla wszystkich oczywiste, że kategoria ta obejmuje licencje, patenty czy prawa autorskie. Kłopotliwa jest już jednak kwalifikacja certyfikatu jakości ISO, prawa do emisji gazów cieplarnianych czy prawa służebności gruntowej. Aby rozstrzygnąć te wątpliwości, należy szczegółowo przeanalizować definicję wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów trwałych. Warto przy tym pamiętać, że nieistotna jest wartość nabytego składnika majątkowego, lecz m.in. przewidywany okres jego wykorzystania oraz przeznaczenie na potrzeby jednostki.


1. Nabycie środka trwałego przez państwową lub samorządową jednostkę budżetową
1.1. Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych i WNiP
1.1.1. Zakup gotowych i kompletnych środków trwałych
1.1.2. Zakup usług w celu wytworzenia składników mienia ruchomego
1.2. Ustalanie okresu, w którym jednostka ponosiła koszty związane z wytworzeniem środka trwałego
1.3. Koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego (operaty szacunkowe, itp.)
1.4. Inwestycja w obcym środku trwałym
1.5. Nabycie WNiP 
1.6. Zasady ujmowania środków trwałych w ewidencji bilansowej
1.6.1. Tworzenie obiektu inwentarzowego środka trwałego
1.6.2. Bilansowa ewidencja środków trwałych, dokumentacja
1.6.3. Pozabilansowa ewidencja środków trwałych (obce środki trwałe)
1.6.4. Ewidencja WNiP
1.6.5. Ewidencja wyposażenia w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych
1.7. Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup środków trwałych w państwowej i samorządowej jednostce budżetowej
2. Eksploatacja środków trwałych w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej
2.1. Okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego
2.2. Rodzaje nakładów na eksploatację mienia ruchomego 
2.2.1. Remonty
2.2.2. Przeglądy
2.2.3. Konserwacje 
2.2.4. Klasyfikacja budżetowa nakładów na eksploatację środków trwałych
2.3. Dołączanie i odłączanie części składowych mienia ruchomego
2.4. Modernizacja i wpływ na okres użyteczności składników mienia ruchomego
2.4.1. Ewidencja ulepszeń w środku trwałym
2.4.2. Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych
2.5. Środki trwałe umarzane jednorazowo - specyfika środka trwałego umarzanego jednorazowo
2.6. Ewidencja środka trwałego umarzanego jednorazowo
2.7. Środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych
2.7.1. Specyfika środków trwałych stanowiącego pierwsze wyposażenie 
2.7.2. Zasady ewidencji środków trwałych stanowiącego pierwsze wyposażenie
2.7.3. Klasyfikacja nakładów na środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie 
2.8. WNiP w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej
2.8.1. Nakłady na już posiadane wartości niematerialne i prawne
2.8.2. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
2.8.3. Ewidencja wartości niematerialne i prawnych
2.8.4. Klasyfikacja budżetowa nakładów na wartości niematerialne i prawne
3. Zbycie i likwidacja środka trwałego oraz WNiP
3.1. Podstawy prawne likwidacji środków trwałych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych
3.2. Zmiany w gospodarowaniu składnikami mienia ruchomego od 3.08.2023
3.2.1. Nieodpłatne przekazanie mienia szpitali tzw. Covidowych
3.2.2. Zmiany w wycenie składników mienia ruchomego w likwidacji
3.3. Ocena gospodarcza przydatności środka trwałego
3.4. Specyfika zbycia składników mienia ruchomego
3.4.1. Sprzedaż
3.4.2. Nieodpłatne przekazanie
3.4.3. Darowizna 
3.4.4. Likwidacja
3.5. Ewidencja likwidacji środków trwałych 
3.6. Ewidencja częściowej likwidacji środka trwałego
3.7. Klasyfikacja dochodów i wydatków związanych z likwidacją środka trwałego
4. Zagadnienia problemowe:
4.1. Rozbudowa środka trwałego a zmiana stawki amortyzacji i KŚT 
4.2. Nakłady na WNiP, aktualizacje i ulepszenia WNiP
4.3. Inwestycje w obcych środka trwałych (np. wynajmowanych biurach)
4.4. Sprzedaż środka trwałego pracownikowi
4.5. Wpływ zmiany w charakterystyce ŚT na wartość tego środka, a także sposób ewidencji bilansowej zmian w ŚT;
4.6. Nakłady na kserokopiarkę w dzierżawie;
4.7. Nakłady na telewizję CCTW i monitoring - które elementy są środkami trwałymi, dodatkowymi i peryferyjnymi?
4.8. Częściowa likwidacja środka trwałego;
4.9. Czasowe odłączenie monitora od zestawu komputerowego;
 

Celem szkolenia jest przedstawienie ostatnich zmian i ich wpływu na procedurę gospodarowania likwidowanymi składnikami mienia ruchomego oraz istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej w obszarze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące majątkiem publicznym znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji. 


Grupa docelowa:
1. główni księgowi i księgowi jednostek budżetowych i samorządowych,
2. osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami trwałymi, 
3. osoby uczestniczące w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych,

Korzyści
Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
1. aktualny stan prawny dotyczący gospodarowania środkami trwałymi
2. zakres odpowiedzialności związany z majątkiem jsfp 
3. obszary problemowe w ewidencji księgowej majątku
Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
1. ustalić wartość początkową i zakres obiektu nowego środka trwałego
2. zidentyfikować rodzaj nakładów ponoszonych na środki trwałe w trakcie eksploatacji
3. zlikwidować środek trwałych i ustalić moment usunięcia z ewidencji bilansowe

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

22 grudnia 2019