PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE

BlueTraining

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2023 r. Zasady obowiązujące przy wycenie i prezentacji danych księgowych – obowiązujące terminy 

 

1. Nadrzędne zasady rachunkowości i szczególne zasady rachunkowości w JSFP.
 
2. Czynności poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego
a. Czynności inwentaryzacyjne
b. Odpis aktualizujący należności
c. Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych
d. Plan wydatków niewygasających
e. Naliczenie odsetek od należności i zobowiązań
f. Wycena rozrachunków wyrażonych w walutach obcych
g. Rozliczenie inwentaryzacji
h. Uzgodnienie wewnętrzne ksiąg rachunkowych
i. Naliczenie amortyzacji
j. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
 
3. Powiązanie sald kont księgowych z pozycjami bilansu i wycena i prezentacja
a. Wartości niematerialne i prawne:
b. Rzeczowe aktywa trwałe:
c. Zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe):
d. Należności długo- i krótkoterminowe:
e. Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe:
f. Różnice inwentaryzacyjne:
g. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów:
h. Fundusz:
i. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:
 
4. Przeksięgowania roczne w jednostkach stosujących konta zespołu 
a. Rozliczenie wyniku finansowego
b. Księgowania w roku następnym
 
5. Bilans
a. Ewidencja księgowa rocznych przeksięgowań
b. Treść ekonomiczna poszczególnych wierszy bilansu
c. Powiązanie pozycji bilansu z kontami księgi głównej
6. Rachunek zysków i strat
a. Treść ekonomiczna poszczególnych wierszy bilansu
b. Powiązanie pozycji RZiS z klasyfikacją budżetową
 
7. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
a. Konto 800 Fundusz jednostki – zasady ewidencji
b. Treść ekonomiczna poszczególnych wierszy bilansu
c. Powiązanie pozycji ZZWF z ewidencją bilansową
 
8. Informacja dodatkowa
a. Konta pozabilansowe w informacji dodatkowej;
b. Pozostałe objaśnienia w informacji dodatkowej;
c. Wycena aktywów do informacji dodatkowej
d. Zakres informacji w formie opisowej do informacji dodatkowej
 
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i przeksięgowania z tym związane
 
10. Zagadnienia problemowe
a. Zestawienia obrotów i sald kont – obowiązujące terminy sporządzania 
b. Korekty w zapisach księgowych po sporządzeniu sprawozdania finansowego
c. Korygowanie sprawozdań finansowych
d. Przekazywanie i publikowanie w BIP sprawozdań finansowych
e. Jak wykazywać w bilansie i sprawozdaniach budżetowych rozrachunki z jednym kontrahentem?
Czy tylko per saldo po stronie zobowiązań czy, czy nadpłatę po stronie należności(aktywa) a fakturę po stronie zobowiązań(pasywa).
f. Jak prawidłowo powinna zostać wykazana nadpłata czynszu w księgach rachunkowych oraz w bilansie?
11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
 
 

Szkolenie ma na celu przybliżenie aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących sprawozdań finansowych sporządzanych za 2023 rok oraz zasad rachunkowości obowiązujących przy ich sporządzaniu. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane istotne problemy z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w aspekcie praktycznego stosowania aktualnych przepisów podczas sporządzania sprawozdań finansowych. Tematyka szkolenia została dobrana tak, aby osoby prowadzące księgi rachunkowe znały aktualne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i potrafiły sporządzić na ich podstawie wymagane sprawozdania. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa, wydane interpretacje z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, w których najczęściej występują problemy wynikające z praktycznego stosowania przepisów związanych ze sporządzeniem sprawozdań finansowych.


Grupa docelowa:
1. główni księgowi i księgowi jednostek budżetowych i samorządowych,
2. osoby odpowiedzialne za ewidencję bilansową 
3. osoby uczestniczące w sporządzaniu sprawozdań finansowych  

Korzyści:
 
Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
1. aktualny stan prawny dotyczący operacji księgowych na przełomie lat budżetowych
2. aktualne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
3. Zasady wyceny aktywów i pasywów na potrzeby sprawozdawczości finansowej
 
Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
1. Przyporządkować dane konto do odpowiedniej pozycji sprawozdania finansowego
2. Wycenić aktywa i pasywa ujmowane w sprawozdaniach finansowych
3. Dokonać właściwych przeksięgowań związanych z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

22 grudnia 2019