biuro@bluetraining.pl

+ 48 690 943 005

Zgłoszenia

Program szkolenia:

1.    Podróż służbowa a wyjazd niebędący podróżą służbową:
a.    Wykonywanie obowiązków służbowych poza miejscem pracy a podróż służbowa;
b.    Sposób określenia miejsca pracy;
c.    Charakter wykonywanych zadań;
d.    Oddelegowanie pracownika czy jeszcze podróż służbowa - przykłady;
e.    Wyjazdy na szkolenia czy podróż służbowa - różnice;
f.    Orzeczenia i interpretacje MPiPS.
2.    Zobowiązania publicznoprawne w podróżach służbowych:
a.    Podatkowy aspekt zwrotu kosztów podróży służbowej;
b.    Składki ZUS a zwrot kosztów podróży służbowych.
3.    Zwrot kosztów dojazdów na podstawie umowy cywilnoprawnej:
a.    Zwrot kosztów wyjazdów niestanowiących podróży służbowych;
b.    Ryczałt na jazdy lokalne.
4.    Procedura rozliczania podróży służbowych:
a.    Ustalenie czy wyjazd służbowy to faktycznie podróż służbowa (delegacja);
b.    Ustalenie czasu trwania podróży służbowej;
c.    Środek lokomocji a podróż służbowa;
d.    Ustalenie odcinków krajowych podróży służbowej;
e.    Dokumentowanie kosztów podróży służbowych;
f.    Objaśnienia do polecenia wyjazdu służbowego;
g.    Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej - wzór;
h.    Interpretacje MPiPS.
5.    Naliczanie diet i innych należności w podróżach służbowych krajowych i zagranicznych:
a.    Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika;
b.    Zaliczki w podróży służbowej;
c.    Zaliczki w zagranicznej podróży służbowej;
d.    Wypłata zaliczki w zagranicznej podróży służbowej;
e.    Wypłata zaliczki w walucie obcej dla zagranicznej podróży służbowej;
f.    Wypłata zaliczki w polskich złotych dla zagranicznej podróży służbowej;
g.    Rozliczenie podróży służbowej w ujęciu podatkowym;
h.    Rozliczenie podróży służbowych - zagadnienia problemowe.
6.    Ewidencja księgowa rozrachunków
z pracownikami w zakresie podróży służbowych:
a.    Ewidencja wypłaconej zaliczki;
b.    Ewidencja zaliczki wypłaconej w walucie obcej;
c.    Rozliczenie różnic kursowych.
7.    Klasyfikacja wydatków budżetowych - podróże służbowe:
a.    Klasyfikacja zwrotu kosztów podróży służbowych;
b.    Klasyfikacja zwrotu kosztów podróży służbowych związanych ze szkoleniami.
8.    Samochód służbowy:
a.    Samochód prywatny pracownika wykorzystywany 
na cele służbowe - ewidencja przebiegu pojazdu;
b.    Samochód służbowy wykorzystywany na cele prywatne.
9.    Czas pracy w podróży służbowej:
a.    Obowiązkowy odpoczynek pracownika po odbyciu podróży służbowej;
b.    Podróż służbowa a prawo do ekwiwalentu pieniężnego;
c.    Środek transportu a czas pracy pracownika.
10.    Oświadczenie pracownika o poniesionych kosztach w podróży służbowej.
11.    Ubezpieczenia bagażu w podróży służbowej.
12.    Uregulowania wewnętrzne w JSFP:

a.    Regulamin podróży służbowych;
b.    Regulamin korzystania z samochodów służbowych;
c.    Umowa na wykorzystanie pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych;
d.    Wzory rozliczania zagranicznej podróży służbowej.

Podróże służbowe w jednostkach sektora finansów publicznych w 2020 r. z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa

Korzyści na poziomie umiejętnosći

Uczestnik będzie potrafił:

Sporządzić rozliczenie zagranicznej i krajowej podróży służbowych
Ocenić prawidłowość rozliczania podróży służbowych
Zweryfikować przyjęte w swojej jednostce procedury delegowania pracowników

Korzyści na poziomie wiedzy

Uczestnik będzie znał:

Aktualny stan prawny dotyczący delegowania pracowników
Zakres odpowiedzialności z podróżami służbowymi 
Obszary problemowe w ewidencji księgowej 
 

Cel szkolenia

Szkolenie, którego celem jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu gospodarowania środkami publicznym w obszarze podróży służbowych w aspekcie praktycznego stosowania aktualnych przepisów oraz interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby rozliczające wyjazdy i podróże służbowe znały najnowsze zmiany interpteacje, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji. 

BlueTraining

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave