PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE

BlueTraining

Majątek trwały w Gminie

Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji oraz remontów środków trwałych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej i zasadami wyodrębniania obiektów inwentarzowych w Gminie dla wydziałów finansowo księgowych i inwestycji. 

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień problemowych w obszarze związanym z nakładami majątkowymi na środki trwałe finansowane z różnych źródeł. 


 

 1. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały, 

 2. Tworzenie obiektów inwentarzowych, 

 3. Ewidencja środków trwałych

 4. Remonty i przebudowa dróg – jak je ewidencjonować, rozliczanie środków trwałych wytworzonych na działkach nienależących do zarządcy dróg.

 5. Składowe środka trwałego np. z inwestycji drogowej jakie składniki ująć jako drogę, a jakie jako osobny środek trwały, 

 6. Jak tworzy i kiedy można tworzyć zbiorcze obiekty inwentarzowe, jak prowadzić ewidencję ławek, koszy na śmieci z terenu gminy,

 7. Inwestycje w obcy środek trwały typu droga 

 8. Elementy stałe budynku - co do nich można zaliczyć i nie ewidencjonować jako osobny obiekt

 9. Nasadzenia w wartości początkowej obiektu budowlanego.

 10. Rozbudowa środka trwałego a zmiana stawki amortyzacji i KŚT 

 11. Inwestycje w obcych środka trwałych (np. wynajmowanych biurach)

 12. Wpływ zmiany w charakterystyce ŚT na wartość tego środka, a także sposób ewidencji bilansowej zmian w ŚT;

 13. Eksploatacja środków trwałych w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej, remonty, przeglądy, konserwacje klasyfikacja budżetowa nakładów na eksploatację środków trwałych

 14. Dołączanie i odłączanie części składowych mienia ruchomego

 15. Środki trwałe umarzane jednorazowo - specyfika środka trwałego umarzanego jednorazowo

 16. Środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych

 17. Nakłady na kserokopiarkę w dzierżawie;

 18. Klasyfikacja budżetowa nakładów na remonty i ulepszenia

 19. Zagadnienia problemowe

  1. Nakłady na telewizję CCTW i monitoring - które elementy są środkami trwałymi, dodatkowymi i peryferyjnymi?

  2. Czy ławki/kosze na terenie miasta trzeba wprowadzać pojedynczo do ewidencji, czy można zbiorczo?

  3. Czy oświetlenie, ławki, kosze na śmieci stanowią osobny obiekt inwentarzowy ? 

  4. Czy wystawiamy jedno OT, czy na wszystkie elementy?

  5. Częściowa likwidacja środka trwałego;

  6. Gmina partycypuje w kosztach przebudowy drogi wojewódzkiej na podstawie porozumienia jako inwestor zastępczy- czy i jak ewidencjonujemy taki środek trwały, jakie dokumenty należy sporządzić ( druk OT, PT ??)

  7. Czy należy podwyższać wartość środka trwałego jeśli modernizacja/ulepszenie jest mniejsze niż 10.000 zł w danym roku?

  8. Czy podwyższenie wartości pozostałego środka trwałego do kwoty większej niż 10.000 zł powoduje konieczność przeniesienia go z konta „013” na konto „011”? Na jakim etapie inwestycji należy sklasyfikować KŚT środka trwałego? Jakimi kryteriami należy się kierować przy nadawaniu tej klasyfikacji?

  9. Czy podczas rozliczania inwestycji zestawienie powstałych środków trwałych powinno wyszczególniać kompletne środki trwałe (składające się z kilku elementów) czy pojedyncze elementy? Co powinno zawierać takie rozliczenie?

  10. Jak zaklasyfikować modernizację środka trwałego, jeśli klasyfikacja budżetowa wydatku wskazuje na remont ale efektem końcowym jest ulepszenie (paragrafy 605, 606 i 427)?

  11. Jak zaklasyfikować wydatek budżetowy, gdy faktura opiewa na np. 50.000 zł ale pojedynczy środek trwały kosztował 3.000 

 

 

Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za kontrolę merytoryczną i rachunkową wydatkowanych środków publicznych, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni znały najnowsze przepisy w tym zakresie. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji. 
 

Grupa docelowa:

 1. Skarbnicy, główni księgowi i księgowi jednostek samorządowych
 2. Osoby odpowiedzialne z działów geodezyjnych i inwestycji
 3. Osoby uczestniczące w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych, 

Korzyści

Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
 1. aktualny stan prawny dotyczący rozliczania nakładów inwestycyjnych

 2. jakie nakłady należy ująć jako wydatki inwestycyjne, a które jako bieżące

 3. zasady rozliczania nakładów na złożone z kilku środków trwałych zespoły

Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
 1. ustalić wartość początkową i zakres obiektu nowego środka trwałego

 2. zidentyfikować rodzaj nakładów ponoszonych na środki trwałe w trakcie eksploatacji

 3. zlikwidować środek trwałych i ustalić moment usunięcia z ewidencji bilansowej

 


 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

22 grudnia 2019