PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE

BlueTraining

Likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie składników majątku i WNiP

Likwidacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach budżetowych - warsztaty praktyczne po zmianach w grudniu 2023 r.
 

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej w obszarze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a w szczególności mienia Skarbu Państwa.Na szkoleniu zaprezentowane zostaną uniwersalne zasady gospodarki majątkiem obowiązujące w jsfp oraz zasady dotyczące likwidacji mienia Skarbu Państwa.  Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące majątkiem publicznym znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji. 


1. Przedmiot gospodarowania - podstawy klasyfikacji aktywów jednostki do kategorii:Majątku trwałego;
b. Pozostałych środków trwałych;
c. Wartości niematerialnych i prawnych.
2. Gospodarowanie składnikami mienia ruchomego i WNiP
w jednostce:
a. Zmiana miejsca użytkowania;
b. Odłączenie części zestawu np. monitora;
c. Przełączenie części między składnikami mienia ruchomego.
d. Zmiany sposobu wyceny składników podczas nieodpłatnego przekazania 
e. Zaprzestanie użytkowania WNiP z licencją terminową lub wieczystą
3. Jednostki obowiązane stosować przepisy w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.
4. Ustalanie wartości początkowej mienia ruchomego:
a. Wycena pojedynczych składników mienia ruchomego;
b. Wycena mienia ruchomego stanowiącego zespół.
5. Obiekt inwentarzowy środka trwałego i zakres środka trwałego:
a. Pojedynczy obiekt inwentarzowy;
b. Zbiorczy obiekt inwentarzowy;
c. Sieciowy obiekt inwentarzowy;
d. Wbudowany w inny środek trwały.
6. Powoływanie komisji do:
a. Oceny składników mienia ruchomego i WNiP
b. Przeprowadzenia przetargu
c. Zniszczenia mienia.
7. Zaprzestanie ujmowania w księgach rachunkowych mienia ruchomego.
8. Ustalanie wartości zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego składników mienia ruchomego zagospodarowanych przez:
a. Sprzedaż;
b. Nieodpłatne przekazanie, darowiznę.
c. Nieodpłatne przekazanie na rzecz nieposiadającej osobowości prawnej pjb.
d. Likwidację
9. Zasady ustalania wartości rynkowej.
10. Nowe zasady zgłaszania chęci zbycia zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Stosowanie wartości progowych (2.000 zł, 100.000 zł, 200.000 zł).
12. Sposoby zbycia mienia ruchomego i WNiP wymagające zamieszczenia informacji w BIP.
13. Zasady obowiązujące przy zbywaniu składników mienia ruchomego w trybie konkurencyjnym - procedura:
a. Sprzedaż (przetarg, aukcja negocjacje);
b. Dzierżawa;
c. Najem;
d. Nieodpłatne przekazanie;
e. Darowizna;
f. Sprzedaż mienia pracownikowi.
14. Likwidacja składników mienia ruchomego.
15. Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych.
16. Nakłady na składniki mienia ruchomego i WNiP.
17. Zagadnienia problemowe związane ze środkami trwałymi, m.in.: 
a. Czy każdy pracownik może kupić laptop?
b. Czy konieczna jest procedura sprzedaży w przypadku starych mebli?
c. Czy informacja o zużytej odzieży roboczej powinna być zamieszczona w BIP?
d. Czy każdy pracownik może być w komisji likwidacyjnej?
18. Odpowiedzialność w zakresie gospodarki majątkowej w jsfp.
19. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Grupa docelowa:
1. pracownicy komisji odpowiedzialni za wycenę i likwidację środków trwałych
2. osoby odpowiedzialne za zamieszczanie informacji i składnikach zbędnych na BIP
3. osoby uczestniczące w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych,

Korzyści
Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
1. aktualny stan prawny dotyczący gospodarowania środkami trwałymi i WNiP
2. zakres odpowiedzialności związany z majątkiem jsfp 
3. obszary problemowe w ewidencji księgowej majątku
Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
1. ustalić wartość początkową i zakres obiektu nowego środka trwałego
2. zidentyfikować rodzaj nakładów ponoszonych na środki trwałe oraz WNiP w trakcie eksploatacji
3. zlikwidować środek trwałych  i WNiP oraz ustalić moment usunięcia z ewidencji bilansowe

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

27 października 2023