PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE

BlueTraining

WNiP

Wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych – zakup, nakłady, nieodpłatne przekazanie-otrzymanie, likwidacja

 


 
1. Nabycie WNiP przez państwową lub samorządową jednostkę budżetową
1.1. Definicja WNiP wg ustawy o rachunkowości, krajowych i międzynarodowych standów rachunkowości
1.2. Wartości niematerialne i prawne w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości
1.3. Sposób ustalenia wartości początkowej WNiP
1.4. Amortyzacja WNiP wg:
1.5. Trwała utrata wartości WNiP
1.6. WNiP nieujmowane w ewidencji bilansowej (pracownicy, relacje z klientami, reputacja itp.)
 
2. Specyficzne WNiP
2.1. Identyfikacja WNiP
2.2. Umowy z przeniesieniem praw autorskich
2.3. Dzieła z przeniesieniem praw autorskich
2.4. WNiP powiązane fizycznie lub prawnie z innymi przedmiotami
2.5. Prawa majątkowe niestanowiące WNiP
 
3. Ewidencja WNiP w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej
3.1. Nabycie podstawowych WNiP 
3.1.1. Specyficzne przypadki zastosowania konta 080 dla WNiP
3.1.2. Dokumentacja obrotu WNiP (OT, PK, FV,PT, LT)
3.2. Nabycie pozostałych WNiP 
3.3. Nieodpłatne otrzymanie WNiP
3.4. Ewidencja WNiP zawierających się  „w” lub „na” rzeczach materialnych 
 
4. Zasady gospodarowania (likwidacji) WNiP
 
5. WNiP stanowiące pomoce dydaktyczne – zasady klasyfikacji nakładów
 
6. Inwentaryzacja WNIP
 
7. WNiP w sprawozdaniu finansowym
7.1. Bilans
7.2. Informacja dodatkowa
7.3. Rachunek zysków i strat
 
8. Klasyfikacja wydatków związanych z WNiP
8.1. Zakup
8.2. Aktualizacja 
8.3. Nakłady na już istniejące WNiP
 
9. Zagadnienia problemowe
9.1. Co może być podstawą wyksięgowania WNiP z wieczystą licencją 
9.2. Z jaką datą wyksięgować WNiP z ewidencji bilansowej jednostki
9.3. W jaki sposób zaksięgować nakłady ponoszone na przyszłe wartości niematerialne i prawne, które powstaną w roku /latach przyszłych i w jakiej pozycji bilansu należy je ujmować do czasu przyjęcia wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania?
9.4. Jak w Centrum Usług Wspólnych księgować zakup dostępu do programu płace, kadry, finanse Vulcan zakupione dla wszystkich obsługiwanych jednostek przez CUW na konto 402? Licencja jest na 12 m-cy
9.5. Jaki zastosować paragraf klasyfikacji budżetowej. Licencja niewyłączna na publikacje zdjęcia budynku?
9.6. Z jakich paragrafów klasyfikacji budżetowej należy zaksięgować usługę chmury internetowej, zawierającej również oprogramowanie zawarte w podpisanej przez jednostkę umowie?
9.7. Czy służebność gruntową w wartości 2.800 zł należy przyjąć na stan wartości niematerialnych i prawnych?
9.8. Podpisujemy umowę na opracowanie/stworzenie nowej strony internetowej jednostki wraz z przeszkoleniem pracowników dot. obsługi strony. Czy zaksięgować koszty na 020?
9.9. W związku ze zmianą osoby na stanowisku informatyka (osoby materialnie odpowiedzialnej) zarządzono inwentaryzację. W wyniku inwentaryzacji ujawniono nadwyżki w zakresie oprogramowania. Jak zaksięgować różnice inwentaryzacyjne WNiP?
9.10. Jak ująć w księgach rachunkowych zakup usługi fotograficznej, w skład której wchodzi licencja?
9.11. Szkoła planuje dokonać zakupu programu komputerowego w ramach działalności dydaktycznej szkoły. Jak to prawidłowo zaksięgować?
9.12. Na fakturze widnieje zapis "Finanse Vulcan roczna opłata", wartość poniżej 10 000 zł. Czy, przyjąć na konto 020 "Wartości niematerialne i prawne", czy bezpośrednio w koszty konto 401 "Zakup materiałów i energii?
9.13. inne
 

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu ewidencji bilansowej wartości niematerialnych i prawnych oraz z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby zajmujące się ewidencją wartości niematerialnych i prawnych znały aktualne zasady ewidencji, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji. 


Grupa docelowa:
1. główni księgowi i księgowi jednostek budżetowych i samorządowych,
2. osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami trwałymi, 
3. osoby uczestniczące w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych,

Korzyści
Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
1. aktualny stan prawny dotyczący klasyfikacji środków trwałych
2. zakres odpowiedzialności związany z majątkiem jsfp 
3. obszary problemowe w ewidencji księgowej majątku
 
Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
1. ustalić wartość początkową i zakres obiektu nowego środka trwałego
2. zidentyfikować rodzaj nakładów ponoszonych na środki trwałe w trakcie eksploatacji
3. zlikwidować środek trwałych i ustalić moment usunięcia z ewidencji bilansowe

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

01 stycznia 2024