26 stycznia 2024

Szkolenie zamknięte - Gospodarowanie majątkiem w Gminie 

Jakie problemy rozwiązywaliśmy na szkoleniu zamkniętym w Urzędzie Gminy?

 

 1. Jak ujmować środki trwałe w ewidencji bilansowej - czy ławki/kosze na terenie miasta trzeba wprowadzać pojedynczo do ewidencji, czy można zbiorczo?
 2. Czy wystawiamy jedno OT, czy na wszystkie elementy?
 3. Inwestycje w obcy środek trały typu droga – gmina partycypuje w kosztach przebudowy drogi wojewódzkiej na podstawie porozumienia jako inwestor zastępczy.
 4. W jaki sposób powinien być ewidencjonowany środek trwały taki jak droga, gdy na ten obiekt składa się wiele innych obiektów (chodniki, jezdnie, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, elementy małej architektury w tym ławki, kosze wiaty) – kiedy jest to jeden środek trwały a kiedy poszczególne elementy stanowią odrębny środek trwały, co w przypadku konieczności likwidacji np. wiaty czy ławki?
 5. Co z elementami, które uległy likwidacji w trakcie inwestycji np. słupy oświetleniowe, koszt itp.

 

 

 

Co udało się uzgodnić na szkoleniu

 1. Obiekt inwentarzowy (obiekt środka trwałego) to podstawowa jednostka księgowej ewidencji środków trwałych, dla której ustala się wartość początkową i odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. 
 2. Zbiorczy obiekt inwentarzowy mogą tworzyć obiekty zespolone rodzajowo, w skład których wchodzą środki trwałe identyczne lub podobne co do rodzaju (np. liczniki energii elektrycznej, meble, latarnie, wiaty komunikacyjne, pojemniki na śmieci).
 3. Obiekt inwentarzowy samodzielnie spełnia określone funkcje w procesach wytwarzania wyrobów, świadczenia usług lub w czynnościach administracyjnych.
 4. Nie łączy się w jeden (pojedynczy) obiekt inwentarzowy kilku indywidualnych składników aktywów, jeżeli każdy spełnia definicję środka trwałego, nawet wtedy gdy są ze sobą połączone.
 5. Nakłady poniesione przez jednostkę na ulepszenie obcego środka trwałego, użytkowanego np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego, stanowią odrębny obiekt środków trwałych jednostki – „ulepszenie obcego środka trwałego” – pod warunkiem, że sprawuje ona nad nim kontrolę. W przypadku, gdy gmina realizując własne zadanie wykorzystuje cudzy majątek dokonując nakładów, to koniecznym jest takie zabezpieczenie jej interesów, by w momencie rozwiązania zawartej umowy należycie rozliczyć poniesione nakłady na tę rzecz, albowiem obowiązek taki wynika z zasady gospodarności. Organy gminy przy realizacji ww. zadań winny również mieć na względzie m.in. art. 50 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.
 6. Przy podejmowaniu decyzji o uznaniu danego urządzenia za pojedynczy obiekt inwentarzowy powinna brać pod uwagę:uwarunkowania techniczno-organizacyjne urządzenia,możliwość współpracy urządzenia z innymi urządzeniami i na różnych stanowiskach,przewidywany sposób użytkowania urządzenia,przewidywany okres użytkowania urządzenia oraz stosowaną dotychczas praktykę użytkowania podobnych sprzętów w jednostce. 

 

 

 

 

 

 

 

BlueTraining

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave