PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE

BlueTraining

Należności budżetowe

Należności budżetowe i ich egzekucja w JSFP - nadpłaty, przedawnienia, odsetki, odpis aktualizujący należności, prezentacja w sprawozdaniach oraz ich inwentaryzacja

Jednostki sektora finansów publicznych jako wierzyciele uzyskały od 25 czerwca 2023 r. możliwość automatycznego dostępu do Rejestru Należności Publicznoprawnych. Od 25 marca 2024 r. ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw zmieniono zasady podejmowania czynności egzekucyjnych w stosunku do należności pieniężnej nieprzekraczającej dziesięciokrotności kosztów upomnienia, ustalono sposób przedawniania kosztów upomnienia oraz zmieniono zasady wygasania należności podatkowej rozłożonej na raty po niespłaceniu rat.  Szkolenie ma na celu przedstawienie istotnych zagadnień z zakresu rozliczania, egzekucji należności i stosowania aktualnych przepisów oraz interpretacji. 


1. Regulacje  prawne w postępowaniu egzekucyjnym
1.1. czynności przedegzekucyjne
1.2. postępowanie egzekucyjne
1.3. wzór tytułu wykonawczego
1.4. zasady wypełniania tytułu wykonawczego
1.5. upomnienie
1.6. procedura postępowania egzekucyjnego
 
2. Należności w ujęciu księgowym
2.1. uregulowania w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniach
2.2. zapisy stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
2.3. ewidencja należności
2.4. odpisy aktualizujące należności
2.5. należności wyrażone w walucie obcej
 
3. Rodzaje odsetek
3.1. odsetki ustawowe
3.2. odsetki kapitałowe wynikające z czynności prawnej,
3.3. odsetki ustawowe za opóźnienie,
3.4. maksymalne odsetki za opóźnienie,
3.5. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych,
3.6. odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych,
3.7. podwyższone odsetki od zaległości podatkowych, 
3.8. obniżone odsetki od zaległości podatkowych.
3.9. odsetki od zobowiązań w prawie podatkowym
3.10. odsetki od składek na ubezpieczenia społeczne
 
4. Zaliczanie wpłaty dłużnika na poczet spłat raty długu oraz na spłatę odsetek
 
5. Zasady określania terminu płatności odsetek
5.1. termin oznaczony w dniach
5.2. termin oznaczony w tygodniach
5.3. termin oznaczony w miesiącach
 
6. Powiązania należności ze sprawozdawczością budżetowa i finansową
 
7. Inwentaryzacja należności
 
8. Odpowiedzialność w zakresie zaniechania dochodzenia należności budżetowych. 
 
9. Zagadnienia problemowe
9.1. Jednostka nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie. Czy należy zaliczać wpłaty najpierw na zaspokojenie w pierwszej kolejności zaległych należności ubocznych oraz zaległych świadczeń głównych?
9.2. Czy należy powiadomić dzierżawcę o wysokości naliczonych odsetek?
9.3. Czy jeżeli koszt wysyłki wezwania do zapłaty przewyższa koszt naliczonych odsetek, to czy gmina ma obowiązek wystosowania takiej informacji?
9.4. Jaki jest termin przedawnienia odsetek
9.5. Czy można umorzyć należność na podstawie sporządzonego protokołu z kalkulacją dokumentującą, że koszty dochodzenia i egzekucji przewyższają należność? 
9.6. Czy koszty egzekucyjne powinny być przypisane (jeżeli tak, to kiedy)? W jakim terminie gmina powinna zapłacić za koszty egzekucyjne?
 

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z należnościami budżetowymi, w szczególności obowiązkiem ich dochodzenia, egzekucji, zasad ujmowania i konieczności naliczania odsetek od należności. Istotnym elementem rachunkowości jest zasada ostrożności, która wymaga realnego prezentowania należności w bilansie. Na szkoleniu zostaną poruszone zagadnienia związane z realizacją odpisów aktualizujących należności. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za egzekucję dochodów stanowiących środki publiczne, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni znały najnowsze przepisy w tym zakresie. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji. 

 


Grupa docelowa:
1. główni księgowi i księgowi jednostek budżetowych państwowych i samorządowych
2. osoby odpowiedzialne za sporządzanie sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych
3. osoby prowadzące ewidencję bilansową na podstawie, której sporządzane są sprawozdania 

Korzyści
Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
1. aktualny stan prawny dotyczący rozliczania odsetek
2. sposób księgowania należności
3. zasady prezentacji należności w sprawozdaniach budżetowych i finansowych
 
Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
1. ustalić kotwę odsetek na określony termin
2. zidentyfikować rodzaj rozrachunków z kontrahentem
3. wypełnić arkusz tytułu wykonawczego

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

22 grudnia 2019