PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE

BlueTraining

Mienie ruchome w JSFP dla pracowników niefinansowych i komisji likwidacyjnych 

Mienie ruchome Skarbu Państwa - likwidacja – dla pracowników niefinansowych i komisji likwidacyjnych uczestniczących w likwidacji sprzętu nowe regulacje w 2024 r.

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej w obszarze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące majątkiem publicznym znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji. 


1. Podstawy klasyfikacji aktywów jednostki do kategorii:
1.1. Majątku trwałego;
1.2. Pozostałych środków trwałych;
1.3. Wartości niematerialnych i prawnych.
2. Gospodarowanie składnikami mienia ruchomego w jednostce:
2.1. Zmiana miejsca użytkowania;
2.2. Odłączenie części zestawu np. monitora;
2.3. Przełączenie części między składnikami mienia ruchomego.
3. Jednostki obowiązane stosować przepisy w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.
4. Ustalanie wartości początkowej mienia ruchomego:
4.1. Wycena pojedynczych składników mienia ruchomego;
4.2. Wycena mienia ruchomego stanowiącego zespół.
4.3. Wycena przedmiotów, które utraciły swoje walory użytkowe (np. stare meble)
5. Obiekt inwentarzowy środka trwałego i zakres środka trwałego:
5.1. Pojedynczy obiekt inwentarzowy;
5.2. Zbiorczy obiekt inwentarzowy;
5.3. Sieciowy obiekt inwentarzowy;
5.4. Wbudowany w inny środek trwały.
6. Zasady powoływania komisji do:
6.1. Oceny składników mienia ruchomego;
6.2. Przeprowadzenia przetargu.
6.3. Zniszczenia
7. Etapy procedury sprzedaży np. samochodu przez jednostkę
7.1. Nieodpłatne przekazanie państwowej jednostce budżetowej
7.2. Sprzedaż, dzierżawa
7.3. Nieodpłatne, darowizna przekazanie innym jednostkom
7.4. Likwidacja
7.5. Różnice między nieodpłatnym przekazaniem na rzecz nieposiadającej osobowości prawnej państwowej jednostce budżetowej a innym JSFP.
8. Zaprzestanie ujmowania w księgach rachunkowych mienia ruchomego.
9. Ustalanie wartości zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego 
10. Nowe zasady zgłaszania chęci zbycia zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Stosowanie wartości progowych (2.000 zł, 100.000 zł, 200.000 zł).
12. Sposoby zbycia mienia ruchomego wymagające zamieszczenia informacji w BIP.
13. Likwidacja składników mienia ruchomego.
14. Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych.
15. Odpowiedzialność w zakresie gospodarki majątkowej w jsfp
16. Zagadnienia problemowe związane ze środkami trwałymi, m.in.: 
16.1. Czy jednostka może sprzedać rower osobie prywatnej?
16.2. Czy każdy pracownik może kupić laptop?
16.3. Czy informacja o zużytej odzieży roboczej powinna być zamieszczona w BIP?
16.4. Czy każdy pracownik może być w komisji likwidacyjnej?
16.5. Czy monitor o wart. 1500 zł może być dopisany do karty pozostałego środka trwałego
16.6. Jakie są zasady likwidacji zespołów np. 20 foteli konferencyjnych?
16.7. Jak postąpić w sytuacji, gdy mamy przyjętych kilka elementów w jednym obiekcie a chcemy wyodrębnić jeden i przekaz do użytkowania. Jak technicznie to wykonać?
16.8. Przez jaki czas musi być zamieszczone ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku na BIP

Grupa docelowa:
1. pracownicy komisji odpowiedzialni za wycenę i likwidację środków trwałych
2. osoby odpowiedzialne za zamieszczanie informacji i składnikach zbędnych na BIP
3. osoby uczestniczące w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych,

Korzyści
Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
1. aktualny stan prawny dotyczący gospodarowania środkami trwałymi
2. zakres odpowiedzialności związany z majątkiem jsfp 
3. obszary problemowe w ewidencji księgowej majątku
Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
1. ustalić wartość początkową i zakres obiektu nowego środka trwałego
2. zidentyfikować rodzaj nakładów ponoszonych na środki trwałe w trakcie eksploatacji
3. zlikwidować środek trwałych i ustalić moment usunięcia z ewidencji bilansowe

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

22 grudnia 2019