PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE

BlueTraining

Mienie ruchome w JSFP dla pracowników działów księgowych

Mienie ruchome w księgach rachunkowych. Wycena, ewidencja, nieodpłatne przekazanie, likwidacja – dla pracowników działów księgowych - nowe regulacje w 2024 

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień problemowych w obszarze związanym z gospodarowaniem mieniem ruchomym przez pracowników działów księgowych.  Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za wycenę, ewidencjonowanie i wyłączanie z ewidencji środków trwałych, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni znały najnowsze przepisy w tym zakresie. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji. 


1. Pojęcie aktywów, środków trwałych oraz WNIP
2. Nakłady finansowe na mienie ruchome w jednostkach budżetowych
2.1. Środki na wydatki bieżąc
2.2. Środki na wydatki majątkowe
2.3. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa – pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych
2.4. Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków budżetu państwa
2.5. Zakup gotowych i kompletnych środków trwałych
2.6. Zakup usług w celu wytworzenia składników mienia ruchomego
2.7. Rodzaje ulepszeń w środach trwałych
2.8. Ulepszenie w obcym środku trwałym
3. Nakłady na WNiP
3.1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych
3.2. Wytworzenie we własnym zakresie wartości niematerialnych i prawnych
3.3. Zmiany i aktualizacja wartości niematerialnych i prawnych
4. Podstawowe środki trwałe
4.1. Okres budowy środka trwałego
4.2. Rozliczenie kosztów pośrednich budowy
4.3. Obiekty pomocnicze i wspólne środka trwałego
4.4. Ujęcie w ewidencji obiektów pomocniczych (kamery monitoringu, przyczepy samochodowe itp.)
4.5. Nasadzenia i nakłady bez efektu inwestycyjnego
5. Pozostałe środki trwałe
5.1. Ewidencja zakupu pozostałych środków trwałych
5.2. Ulepszenie pozostałych środków trwałych 
5.3. Rozliczanie kosztów bezpośrednio i pośrednio związanych z nabyciem środka trwałego (dostawa, montaż, wniesienie, uruchomienie)
6. Wyposażenie w polityce rachunkowości – możliwe uproszczenia
6.1. Ewidencja ilościowa i ilościowo-wartościowa
6.2. Zmiana progów wartości wyposażenia wyłączonego z ewidencji. 
7. Remont środka trwałego
7.1. Konserwacja a remont
7.2. Remonty bieżące (serwis nowo zakupionego samochodu)
7.3. Remonty nadzwyczajne (usuwanie skutków zdarzeń losowych)
7.4. Wartość remontów (zużyte materiały)
8. Środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych
8.1.1. Specyfika środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie 
8.1.2. Klasyfikacja nakładów na pierwsze wyposażenie  
9. Inwentaryzacja środków trwałych i WNiP
9.1. Zlokalizowanych na terenie strzeżonym
9.2. Wydanych pracownikom do użytku poza jednostką
9.3. Drogą weryfikacji 
9.4. Zadania działu księgowego podczas inwentaryzacji 
10. Likwidacja środków trwałych i WNiP i ewidencja w przypadku:
10.1. Sprzedaży (przetarg, aukcja negocjacje);
10.2. Dzierżawy;
10.3. Najmu;
10.4. Nieodpłatne przekazania;
10.5. Darowizny;
10.6. Ewidencja pozabilansowa środków trwałych w likwidacji
11. Wyłączenie z ewidencji środka trwałego – obowiazujace zasady
12. Zagadnienia problemowe
12.1. Co może być podstawą wyksięgowania WNiP z wieczystą licencją 
12.2. Z jaką datą wyksięgować WNiP z ewidencji bilansowej jednostki
12.3. W jakiej wartości przyjąć środek trwały przy nabyciu, gdy dostajemy akt notarialny oraz dokument PT w przypadku, gdy na obu dokumentach widnieją inne wartości środków trwałych?
12.4. Czy można zmieniać KŚT w trakcie jego użytkowania w zależności od przeznaczenia? - pierwotnie budynek miał KŚT 1 10 107 – budynek szkoły, a potem został wykorzystany na budynek mieszkalny KŚT 1 11 110 (wiązałoby się to ze zmianą stawki amortyzacyjnej?
12.5. Czy należy podwyższać wartość środka trwałego jeśli modernizacja/ulepszenie jest mniejsze niż 10.000 zł w danym roku?
12.6. Czy podwyższenie wartości pozostałego środka trwałego do kwoty większej niż 10.000 zł powoduje konieczność przeniesienia go z konta „013” na konto „
12.7. Jak zaklasyfikować wydatek budżetowy, gdy faktura opiewa na np. 50.000 zł ale pojedynczy środek trwały kosztował 3.000 z
 

Grupa docelowa:
1. Skarbnicy, główni księgowi i księgowi jednostek samorządowych,
2. osoby odpowiedzialne z działów finansowo księgowych
3. osoby uczestniczące w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych,

Korzyści
Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
1. aktualny stan prawny dotyczący rozliczania nakładów inwestycyjnych
2. które nakłady należy ująć jako wydatki inwestycyjne, a które jako bieżące
3. zasady rozliczania nakładów na złożone z kilku środków trwałych zespoły
Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
1. ustalić wartość początkową i zakres obiektu nowego środka trwałego
2. zidentyfikować rodzaj nakładów ponoszonych na środki trwałe w trakcie eksploatacji
3. zlikwidować środek trwałych i ustalić moment usunięcia z ewidencji bilansowe

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

22 grudnia 2019