PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE

BlueTraining

Księgowe zamknięcie roku

Księgowe zamknięcie roku 2023 r. Zasady obowiązujące przy wycenie i prezentacji danych księgowych – obowiązujące terminy 

 

1. Nadrzędne zasady rachunkowości i szczególne zasady rachunkowości w JSFP.
 
2. Czynności poprzedzające zamknięcie ksiąg rachunkowych
a. Czynności inwentaryzacyjne
b. Odpis aktualizujący należności
c. Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych PJB i SJB różnice
d. Naliczenie odsetek od należności i zobowiązań
e. Wycena rozrachunków wyrażonych w walutach obcych
 
3. Powiązanie sald kont księgowych z pozycjami bilansu i wycena i prezentacja
a. Wartości niematerialne i prawne:
b. Rzeczowe aktywa trwałe:
c. Zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe):
d. Należności długo- i krótkoterminowe:
e. Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe:
f. Różnice inwentaryzacyjne:
g. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów:
h. Fundusz:
i. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:
 
4. Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
a. Terminy zamykania ksiąg rachunkowych
b. Zapisy po zamknięciu wstępnym w księgach rachunkowych
c. Ujmowanie zdarzeń po dniu bilansowym
d. Ujmowanie błędów z przerzednieć lat w księgach rachunkowych
e. Dokumentacja związana z zamknięciem ksiąg rachunkowych (wydruki)
 
5. Etapy zamykania ksiąg rachunkowych
a. prace przygotowawcze
b. sporządzenie sprawozdania finansowego
c. prace kończące rok obrotowy.
 
6. Przeksięgowania roczne w jednostkach stosujących konta zespołu 
a. Rozliczenie wyniku finansowego
b. Księgowania w roku następnym
 
7. Uzgodnienia ksiąg rachunkowych
 
8. Koszty i przychody na przełomie roku obrotowego
 
a. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
b. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 
9. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego
a. Ujmowanie niewygasających wydatków na kontach 
b. Prezentacja w sprawozdawczości niewygasających wydatków
 
10. Zagadnienia problemowe
a. Termin sporządzania zestawienia obrotów i sald kont
b. Termin ostatecznego rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
c. Potwierdzenia sald możliwe rozwiązania 
d. Inwentaryzacja drogą weryfikacji, które składniki aktywów
e. Korekty w zapisach księgowych po sporządzeniu sprawozdania finansowego
f. Korygowanie sprawozdań finansowych
g. Jak wykazywać w bilansie i sprawozdaniach budżetowych rozrachunki z jednym kontrahentem?
Czy tylko per saldo po stronie zobowiązań czy, czy nadpłatę po stronie należności(aktywa) a fakturę po stronie zobowiązań(pasywa).
h. Jak prawidłowo powinna zostać wykazana nadpłata czynszu w księgach rachunkowych oraz w bilansie?
 
11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
 

Szkolenie ma na celu przybliżenie aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2023 rok oraz zasad rachunkowości obowiązujących przy otwarciu ksiąg rachunkowych w roku 2024 w jednostkach sektora finansów publicznych.Szkolenie ma na celu przedstawienie istotnych problemów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w aspekcie praktycznego stosowania aktualnych przepisów podczas zamykania ksiąg rachunkowych. Tematyka szkolenia została dobrana tak, aby osoby prowadzące księgi rachunkowe znały aktualne zasady zamykania ksiąg rachunkowych i potrafiły sporządzić na ich podstawie wymagane sprawozdania. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa, wydane interpretacje z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, w których najczęściej występują problemy wynikające z praktycznego stosowania przepisów związanych ze sporządzeniem sprawozdań finansowych.


Grupa docelowa:
1. główni księgowi i księgowi jednostek budżetowych i samorządowych,
2. osoby odpowiedzialne za ewidencję bilansową 
3. osoby uczestniczące w sporządzaniu sprawozdań finansowych 

Korzyści
 
Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
1. aktualny stan prawny dotyczący operacji księgowych na przełomie lat budżetowych
2. aktualne zasady zamykania ksiąg rachunkowych
3. Zasady wyceny aktywów i pasywów na potrzeby bilansowe 
 
Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
1. Wycenić aktywa i pasywa ujmowane w sprawozdaniach finansowych
2. Dokonać właściwych przeksięgowań związanych z zatwierdzeniem zamknięciem roku
3. Zamknąć w sposób trwały księgi rachunkowe

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

22 grudnia 2019