PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE

BlueTraining

Koszty, zwroty, refundacje wydatków

Koszty, zwroty, refundacje wydatków, należności długoterminowe, wydatki niewygasające oraz prawne zaangażowanie wydatków - specyficzne operacje na przełomie lat budżetowych

Odmienne zasady ewidencji refundacji wydatków w JST i PJB, sposób ewidencji i rozliczania wydatków niewygasających oraz zagadnienia związane z ewidencja środków pieniężnych często budzą wątpliwości związane z interpretacja obowiązujących przepisów.


1. Refundacja wydatków w JST i PJB

a.   Refundacja w roku realizacji wydatku, a refundacja w roku następnym
b.   Ewidencja refundacji w różnych okresach sprawozdawczych
c.   Refundacja stanowiąca dochody budżetowe
d.   Schematy księgowe
e.   Powiazania ze sprawozdaniami księgowymi
2. Ewidencja wydatków niewygasających w 2023 г.
a.   Ewidencja ujęcia w planie wydatków niewygasających
b.   Ewidencja wydatków budżetowych ze środków niewygasających w roku realizacji
c.   Ewidencja pozabilansowa wydatków niewygasających
3. Ewidencja prawnego zaangażowania wydatków w jednostkach budżetowych
a.   Cel ewidencjonowania wydatków w układzie zadaniowym
b.   Ewidencja zaangażowania jako element kontroli wstępnej planu finansowego
c.   Umowy wieloletnie w ewidencji zaangażowania wydatków
d.   Umowy bezterminowe w ewidencji zaangażowania wydatków
e.   Przykład zaangażowania środków w ramach przyznanego plan finansowego
f.   Konta pozabilansowe wykorzystywane do ewidencji zaangażowania
g.   Przykłady dokumentów, na podstawie których możliwe jest zaangażowanie wydatków
4. Ewidencja nadpłaty składek ZUS
a.   Schematy księgowe
b.   Powiazania ze sprawozdaniami budżetowymi
5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
6. Korekty kosztów na przełomie lat budżetowych
a. Nadpłaty
b. Zwroty 
7. Wprowadzanie dokumentów księgowych z datą kolejnego roku budżetowego
5. Ewidencja należności długoterminowych
a.   Schematy księgowe
b.   Powiazania ze sprawozdaniami budżetowymi
6. Ewidencja kosztów postepowania egzekucyjnego
a.   Schematy księgowe
b.   Powiazania ze sprawozdaniami budżetowymi
9. Środki pieniężne w drodze
a.   Obrót kasowy w jednostce sektora finansów publicznych
b.   Obciążenie rachunku bankowego a data księgowania
c.   Środki pienienie w drodze w sprawozdaniu RB-27S
11. Ewidencja księgowa rozrachunków z pracownikami w zakresie podróży służbowych:
a. Ewidencja wypłaconej zaliczki;
b. Ewidencja zaliczki wypłaconej w walucie obcej;
c. Rozliczenie różnic kursowych.
11. Zagadnienia problemowe
a. Ewidencja materiałów w jsfp
b. Czy można zaksięgować fakturę zaliczkową za energie cieplna w miesiącu grudniu w jednostce budżetowej?
c. Czy jednostka budżetowa może dokonywać na podstawie faktur VAT płatności za szkolenia/usługi, których termin przypadka w późniejszym terminie (np. miesiąc później), również na przełomie lat.
d. Czy jednostka budżetowa może dokonywać płatności na podstawie dokumentu pro-forma?
e. Czy wykazanie w poz. N3.2 i kolumnie 10 sprawozdania Rb-N kaucji zabezpieczającej najem mieszkania służbowego przez jednostkę jest prawidłowe?
f. Zakup wieńca pogrzebowego i prezentów w świetle ostatnich wyjaśnień RIO
g. inne

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu najbardziej problemowych obszarów w ewidencji operacji i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych oraz praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za ujmowanie zdarzeń i operacji gospodarczych w ewidencji księgowej znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizacje są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójna całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.


Grupa docelowa:
1.   główni księgowi i księgowi jednostek budżetowych
2.   osoby odpowiedzialne za ewidencję księgową,
3.   osoby sporządzające sprawozdania budżetowe

Korzyści
Uczestnik szkolenia będzie znał m. in. 
1. aktualny stan prawny dotyczący ewidencji operacji gospodarczych 
2. zakres odpowiedzialności związany z ujmowaniem operacji gospodarczych w księgach rachunkowych
3. obszary problemowe w ewidencji księgowej jsfp
Uczestnik szkolenia będzie potrafi m. in.:
1.   ująć w ewidencji specyficzne operacje gospodarcze
2.   zidentyfikować obszary problemowe w ewidencji księgowej
3.   Ująć w sprawozdawczości budżetowej specyficzne operacje gospodarcz

 


 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

22 grudnia 2019