PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE

BlueTraining

Inwestycje i remonty 

Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji oraz remontów środków trwałych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej i zasadami wyodrębniania obiektów inwentarzowych. 

Katalog środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określony w ustawie o rachunkowości ma charakter przykładowy. Kłopotliwa jest już jednak kwalifikacja nakładów na tego rodzaju aktywa.. Aby rozstrzygnąć te wątpliwości, należy szczegółowo przeanalizować definicję wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów trwałych. Warto przy tym pamiętać, że nieistotna jest wartość nabytego składnika majątkowego, lecz m.in. planowany efekt uzyskany w wyniku poniesienia określonych nakładów


1. Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych 
1.1. Klasyfikacja zadań realizowanych przez jednostki budżetowe
1.1.1. Środki na wydatki bieżące
1.1.2. Środki na wydatki majątkowe
1.2. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
1.3. Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków budżetu państwa
 
2. Nakłady na środki trwałe oraz wyposażenie
2.1. Zakup gotowych i kompletnych środków trwałych
2.2. Zakup usług w celu wytworzenia składników mienia ruchomego
2.3. Rodzaje ulepszeń w środach trwałych
2.4. Ulepszenie w obcym środku trwałym
 
3. Nakłady na wartości niematerialne i prawne
3.1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych
3.2. Wytworzenie we własnym zakresie wartości niematerialnych i prawnych
3.3. Zmiany i aktualizacja wartości niematerialnych i prawnych
 
4. Pojęcie aktywów, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
4.1. Warunki ujmowania środków trwałych w ewidencji
4.2. Postać środków trwałych
4.3. Nieruchomości
4.4. Środki trwałe stanowiące wyposażenie
4.5. Postać środka trwałego (wartości niematerialne i przedmioty materialne)
4.6. Okres użyteczności środka trwałego w jednostce
4.7. Kompletność i zdatność środka trwałego 
4.8. Przeznaczenie środka trwałego na potrzeby jednostki 
 
5. Podstawowe środki trwałe
5.1. Okres budowy środka trwałego
5.1.1. Koszt utrzymania tymczasowej siedziby
5.1.2. Koszty prób i testów, obsługi inwestorskiej, zużytych na potrzeby budowy mediów i materiałów
5.2. Rozliczenie kosztów pośrednich budowy
5.3. Obiekty pomocnicze i wspólne środka trwałego
5.4. Ujęcie w ewidencji obiektów pomocniczych (ogrodzenia, chodniki, przyczepy samochodowe itp.)
5.5. Nasadzenia i nakłady bez efektu inwestycyjnego
 
6. Zaniechanie budowy środka trwałego
6.1. Przesłanki zaniechania budowy środka trwałego
6.2. Elementy zaniechanych prac (dokumentacja projektowa, niezakończone etapy prac budowlanych)
6.3. Ewidencja zaniechanych kosztów budowy
 
7. Pozostałe środki trwałe
7.1. Ewidencja zakupu pozostałych środków trwałych
7.2. Ulepszenie pozostałych środków trwałych 
7.3. Rozliczanie kosztów bezpośrednio i pośrednio związanych z nabyciem środka trwałego (dostawa, montaż, wniesienie, uruchomienie)
 
8. Środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych
8.1.1. Specyfika środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie 
8.1.2. Klasyfikacja nakładów na pierwsze wyposażenie  
 
9. Remont środka trwałego
9.1. Konserwacja a remont
9.2. Remonty bieżące (serwis nowo zakupionego samochodu)
9.3. Remonty nadzwyczajne (usuwanie skutków zdarzeń losowych)
9.4. Wartość remontów (zużyte materiały)
 
10. Dokumentowanie operacji gospodarczych: przyjęcie ŚT do użytkowania; likwidacja ŚT; nieodpłatne przekazanie ŚT; zmiana miejsca użytkowania ŚT, aporty.
 
11. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) – jak prawidłowo sklasyfikować środek trwały.
 
12. Remonty i przebudowa dróg – jak je ewidencjonować, rozliczanie środków trwałych wytworzonych na działkach nienależących do zarządcy dróg 
- Inwestycja w obce środki trwałe.
 
13. Źródła dofinansowania inwestycji, w tym: z budżetu JST, z Polskiego Programu Inwestycji Strategicznych, z innych różnych funduszy, z dotacji celowej, z budżetu środków europejskich oraz ich ujęcie budżetowe, sposób funkcjonowania w ewidencji księgowej, rozliczanie - omówienie
 
14. Zagadnienia problemowe
14.1. W jakiej wartości przyjąć środek trwały przy nabyciu, gdy dostajemy akt notarialny oraz dokument PT, w przypadku gdy na obu dokumentach widnieją inne wartości środków trwałych?
14.2. Kiedy winno się przyjmować do ewidencji księgowej nabyte w drodze spadku nieruchomości? Miasto otrzymuje czasami w drodze spadku nieruchomości na podstawie wyroku sądowego (udział w gruncie i lokal mieszkalny), które są poddawane spisowi inwentarza przez komorników sądowych. Taki spis trwa czasami bardzo długo, a do ewidencji księgowej nie ma jak wprowadzić nabytej nieruchomości z uwagi na brak jej wartości. Czy należy przyjąć ją pozaksięgowo do czasu otrzymania informacji o wartości, a potem przenieść na konta księgowe?
14.3. Czy można zmieniać KŚT w trakcie jego użytkowania w zależności od przeznaczenia? - pierwotnie budynek miał KŚT 1 10 107 – budynek szkoły, a potem został wykorzystany na budynek mieszkalny KŚT 1 11 110 (wiązałoby się to ze zmianą stawki amortyzacyjnej?
14.4. Co nie stanowi środka trwałego po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji? 
14.5. Jak ująć nasadzenia i zieleń podczas budowy środka trwałego czy zwiększa wartość gruntu?
14.6. Czy należy podwyższać wartość środka trwałego jeśli modernizacja/ulepszenie jest mniejsze niż 10.000 zł w danym roku?
14.7. Czy podwyższenie wartości pozostałego środka trwałego do kwoty większej niż 10.000 zł powoduje konieczność przeniesienia go z konta „013” na konto „
14.8. 011”? Na jakim etapie inwestycji należy sklasyfikować KŚT środka trwałego? Jakimi kryteriami należy się kierować przy nadawaniu tej klasyfikacji?
14.9. Czy podczas rozliczania inwestycji zestawienie powstałych środków trwałych powinno wyszczególniać kompletne środki trwałe (składające się z kilku elementów) czy pojedyncze elementy? Co powinno zawierać takie rozliczenie?
14.10. Jak zaklasyfikować modernizację środka trwałego, jeśli klasyfikacja budżetowa wydatku wskazuje na remont ale efektem końcowym jest ulepszenie (paragrafy 605, 606 i 427)?
14.11. Jak zaklasyfikować wydatek budżetowy, gdy faktura opiewa na np. 50.000 zł ale pojedynczy środek trwały kosztował 3.000 zł
 

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień problemowych w obszarze związanym z nakładami majątkowymi na środki trwałe finansowane z różnych źródeł m. in. Polskiego Ładu. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za kontrolę merytoryczną i rachunkową wydatkowanych środków publicznych, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni znały najnowsze przepisy w tym zakresie. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji. 


Grupa docelowa:
1. główni księgowi i księgowi jednostek budżetowych i samorządowych,
2. osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami trwałymi, 
3. osoby uczestniczące w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych,

Korzyści
Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
1. aktualny stan prawny dotyczący gospodarowania środkami trwałymi
2. zakres odpowiedzialności związany z majątkiem jsfp 
3. obszary problemowe w ewidencji księgowej majątku
Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
1. ustalić wartość początkową i zakres obiektu nowego środka trwałego
2. zidentyfikować rodzaj nakładów ponoszonych na środki trwałe w trakcie eksploatacji
3. zlikwidować środek trwałych i ustalić moment usunięcia z ewidencji bilansowe

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

01 stycznia 2024