biuro@bluetraining.pl

+ 48 690 943 005

Zgłoszenia

Program szkolenia:

1.    Pojęcie środków trwałych i ich struktura: 
a.    pojęcie środka trwałego wg ustawy o rachunkowości;
b.    pojęcie środka trwałego wg ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
c.    pojęcie środka trwałego wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont (ze szczególnym uwzględnieniem trwałego zarządu, umowy użyczenia 
lub najmu);
d.    nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" jako pomoc przy ustalaniu (nowelizowaniu) polityki rachunkowości jednostki, w szczególności w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych metodą spisu z natury oraz metodą weryfikacji danych wykazanych w księgach rachunkowych z dokumentacją źródłową.
2.    Inwentaryzacja - podstawy prawne i określenia.
3.    Rodzaje inwentaryzacji, w tym m.in.:

a.    inwentaryzacja pełna;
b.    inwentaryzacja ciągła;
c.    inwentaryzacja kontrolna;
d.    inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza.
4.    Organizacja inwentaryzacji - harmonogram prac:
a.    zadania komórki inwentaryzacyjnej;
b.    zadania komisji inwentaryzacyjnej;
c.    zadania zespołu spisowego.
5.    Metody i terminy inwentaryzacji:
a.    metoda spisu z natury (etapy, organizacja, przeprowadzenie, rozliczenie);
b.    metoda uzgadniania salda;
c.    metoda weryfikacji.
6.    Dokumentacja inwentaryzacyjna:
a.    plan inwentaryzacji;
b.    zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji;
c.    harmonogram prac inwentaryzacyjnych;
d.    arkusz spisu z natury;
e.    protokół inwentaryzacji kasy;
f.    oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej składane przed inwentaryzacją;
g.    oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej składane po rozliczeniu inwentaryzacji;
h.    sprawozdanie kontroli inwentaryzacji;
i.    sprawozdanie z inwentaryzacji zakończonej i rozliczonej;
j.    decyzja poinwentaryzacyjna.
7.    Przykłady, zasady przeprowadzenia i rozliczenie inwentaryzacji:
a.    środków trwałych;
b.    paliw płynnych;
c.    materiałów sypkich;
d.    kasy.
8.    Nowe stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości
w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów:

a.    terminy i częstotliwość obowiązkowej inwentaryzacji zapasów (w tym zasady przeprowadzania inwentaryzacji okresowych i ciągłych);
b.    dobre praktyki oraz wskazówki sprzyjające prawidłowej
i sprawnej inwentaryzacji zapasów; 
c.    odpowiednie stosowanie regulacji stanowiska również 
do inwentaryzacji metodą spisu z natury innych składników majątkowych (np. środków trwałych, gotówki w kasie);
d.    przygotowanie, przeprowadzenie, rozliczenie
i udokumentowanie spisu z natury.
9.    Rozliczenie inwentaryzacji - ewidencja różnic inwentaryzacyjnych.
10.    Odpowiedzialność za inwentaryzację:
a.    odpowiedzialność kierownika za przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury;
b.    odpowiedzialność materialna pracowników;
c.    inwentaryzacja w jednostkach oświatowych
z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z posiadania 
przez nie własnej obsługi finansowo-księgowej bądź też prowadzenia obsługi zewnętrznej przez CUW;
d.    odpowiedzialność za inwentaryzację.
11.    Przygotowanie jednostek do przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji za rok 2018 w świetle obowiązków związanych z ewidencją mienia państwowego (obowiązki
w zakresie prezentacji danych o stanie mienia
na 31 grudnia 2018 r.).
12.    Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Przygotowanie jednostek sektora finansów publicznych
do przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji za rok 2019
w świetle obowiązujących przepisów

Korzyści na poziomie umiejętnosći

Uczestnik będzie potrafił:

Sporządzić harmonogram inwentaryzacji
Ocenić prawidłowość spisu z natury 

Zweryfikować przyjęte w swojej jednostce procedury inwentaryzacji

Korzyści na poziomie wiedzy

Uczestnik będzie znał:

Aktualny stan prawny dotyczący

inwentaryzacji
Zakres odpowiedzialności związany

inwentaryzacji
Obszary problemowe związane z

inwentaryzacją

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pomoc w zrozumieniu i praktycznym stosowaniu obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących inwentaryzacji. Adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych
oraz pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za prawidłowe przyporządkowanie
i gospodarowanie mieniem jednostki.

BlueTraining

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave