biuro@bluetraining.pl

+ 48 690 943 005

Zgłoszenia

Program szkolenia:

1.    Ustawowe definicje środka trwałego (ŚT) oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP).
2.    Zmiana w przepisach - podwyższenie kwoty ŚT do 10 tyś. zł wartości początkowej składnika majątkowego podlegającego amortyzacji jednorazowej.
a) finansowanych z paragrafu 421 i innych paragrafów wydatków bieżących po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, paragrafu 605 i paragrafu 606 klasyfikacji budżetowej w roku 2018.
3.    Uznanie i postać ŚT:
a.    ŚT kompletny i zdatny do użytkowania;
b.    okres ekonomicznego użytkowania ŚT;
c.    kiedy ŚT jest przeznaczony na potrzeby jednostki;
d.    obiekt inwentarzowy - budynek, budowla, meble wbudowane na stałe, instalacje itp.;
e.    zbiorczy obiekt inwentarzowy - zestawy komputerowe.
4.    Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji ŚT:
a.    klasyfikacja m.in. zespołów komputerowych od 1.01.2018 r., 
b.    numery inwentarzowe ŚT. 
5.    Definicja WNiP zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o rachunkowości (UoR):
a.    licencja OEM udzielona na urządzenie sterujące;
b.    licencje BOX.
6.    Zasady ustalania wartości początkowej ŚT oraz WNiP:
a.    cena nabycia i koszt wytworzenia 
b.    wartość ŚT otrzymanego w formie darowizny, spadku
lub nieodpłatnego przekazania
c.    odsetki, prowizje i różnice kursowe - wpływ na wartość początkową środka trwałego,
d.    koszty pracy pracowników przy wytworzeniu ŚT,
e.    szkolenia a wartość początkowa ŚT oraz WNiP;
f.    ustanie wartości początkowej nabytego gruntu.
7.    Projekt KSR w sprawie wieczystego użytkowania gruntów
a. zmiany w ujmowaniu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przez jst w ewidencji bilansowej od 2018
b. prezentacja w sprawozdaniu finansowym gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste sporządzanym po raz pierwszy za 2018 r.
8.    Zmiana wartości początkowej ŚT:
a.    ulepszenie ŚT zgodnie z prawem bilansowym
b.    różnice między ulepszeniem a remontem i konserwacją
c.    zwiększenie lub zmniejszenie wartości ŚT zgodnie
z prawem podatkowym i Krajowym Standardem Rachunkowości (KSR) nr 11 „ŚT”.
9.    Zasady ewidencji ŚT oraz WNiP:
a.    regulacje w polityce rachunkowości;
b.    ewidencja syntetyczna - zasady funkcjonowania kont 011, 013, 020 po zmianie rozporządzenia; 
c.    ewidencja analityczna - księga inwentarzowa oraz karta obiektu;
d.    ewidencja pozabilansowa.
10.    Utrata wartości ŚT, WNiP oraz ŚT w budowie według UoR oraz KSR nr 4 "Utrata wartości aktywów".
11.    Zasady amortyzacji/umorzenie ŚT oraz WNiP:
a.    regulacje w polityce rachunkowości;
b.    ewidencja syntetyczna - konta 071 i 072;
c.    ewidencja analityczna - tabela amortyzacyjna;
d.    metody amortyzacji i stawki podatkowe;
e.    wycena ŚT i WNiP na dzień bilansowy.
12.    ŚT w budowie - istota i definicja:
a.    moment rozpoczęcia i zakończenia inwestycji;
b.    merytoryczne i formalnoprawne przygotowanie inwestycyjnego procesu budowlanego;
c.    wartość kosztorysowa inwestycji i jego korekta;
d.    dokumentacja budowlana oraz powykonawcza;
e.    finansowanie inwestycji - klasyfikacja wydatków budżetowych;
f.    istota pierwszego wyposażenia obiektu budowlanego;
g.    wycena ŚT w budowie - koszt wytworzenia obiektu budowlanego i budowli;
h.    wartość początkowa obiektu budowlanego i budowli;
i.    rozliczenie kosztów pośrednich;
j.    ujęcie pierwszego wyposażenie w ewidencji;
k.    ewidencja księgowa ŚT w budowie - konto 080;
l.    zaniechanie inwestycji - spisanie bez efektu końcowego;
m.    rozliczenie inwestycji.
13.    Dokumentowanie operacji gospodarczych: przyjęcie ŚT
do użytkowania; likwidacja ŚT; nieodpłatne przekazanie ŚT; zmiana miejsca użytkowania ŚT.
14.    Zasady gospodarowania mieniem:
a.    ustawa o gospodarce nieruchomościami;
b.    rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowaniem składnikami majątku Skarbu Państwa;
c.    zbędne i zużyte składniki majątkowe - sposób zagospodarowania - sprzedaż dzierżawa, najem, nieodpłatne przekazanie i darowizny, likwidacja;
d.    zasady ustalania wartości rynkowej;
e.    formy sprzedaży - aukcja, przetarg, rokowania;
f.    likwidacja składników rzeczowych majątku.
15.    Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Gospodarowanie wartościami niematerialne i prawnymi oraz środkami trwałymi w praktyce funkcjonowania jsfp 
po zmianach przepisów w 2020 r

Korzyści na poziomie umiejętnosći

Uczestnik będzie potrafił:

Sporządzić procedurę gospodarowania majątkiem po zmianach
Ocenić prawidłowość likwidacji majątku jednostki

Zweryfikować przyjęte w swojej jednostce procedury gospodarowania majątkiem

Korzyści na poziomie wiedzy

Uczestnik będzie znał:

Aktualny stan prawny dotyczący

gospodarowania majątkiem jsfp
Zakres odpowiedzialności związany

z majątkiem jsfp 
Obszary problemowe w ewidencji

księgowej majątku

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące majątkiem publicznym znały najnowsze zmiany przepisów, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji. 

BlueTraining

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave