biuro@bluetraining.pl

+ 48 690 943 005

Zgłoszenia

Program szkolenia:

Ustawowe definicje środka trwałego (ŚT) oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) 1.    Nadrzędne zasady rachunkowości i szczególne zasady rachunkowości w JSFP.
2.    Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku.
3.    Powiązanie sald kont księgowych z pozycjami sprawozdania finansowego i wybranych sprawozdań budżetowych:

a.    Wartości niematerialne i prawne:
i.    Wycena,
ii.    Prezentacja w bilansie i informacji dodatkowej;
b.    Rzeczowe aktywa trwałe:
i.    Klasyfikacja i wycena,
ii.    Prezentacja w bilansie i informacji dodatkowej;
c.    Zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe):
i.    Wycena,
ii.    Prezentacja w bilansie i informacji dodatkowej;
d.    Należności długo- i krótkoterminowe:
i.    Klasyfikacja, wycena, odpisy aktualizujące,
ii.    Prezentacja w bilansie i informacji dodatkowej,
e.    Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe:
i.    Klasyfikacja i wycena,
ii.    Prezentacja w bilansie i informacji dodatkowej,
f.    Różnice inwentaryzacyjne:
i.    Rodzaje różnic inwentaryzacyjnych;
g.    Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów:
i.    Klasyfikacja i wycena,
ii.    Prezentacja w bilansie i informacji dodatkowej;
h.    Fundusz:
i.    Podstawowe zagadnienia,
ii.    Prezentacja w bilansie i zestawieniu zmian
w funduszu jednostki;
i.    Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:
i.    Klasyfikacja i wycena,
ii.    Prezentacja w bilansie i informacji dodatkowej.
4.    Operacje gospodarcze ujmowane w rachunku zysków i strat:
a.    Przychody i koszty z działalności operacyjnej:
i.    Zakres przychodów i kosztów działalności podstawowej,
ii.    Prezentacja w rachunku zysków i strat;
b.    Pozostałe przychody i koszty operacyjne:
i.    Zakres pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
ii.    Prezentacja w rachunku zysków i strat;
c.    Przychody i koszty finansowe:
i.    Zakres przychodów i kosztów finansowych,
ii.    Prezentacja danych w rachunku zysków;
d.    Przeksięgowanie sald na konto 860 "Wynik finansowy":
i.    Specyfika ustalania wyniku finansowego
w jednostkach oświatowych,
ii.    Specyfika ustalania wyniku finansowego
w samorządowych zakładach budżetowych.
5.    Zagadnienia problemowe:
a.    Konta pozabilansowe w informacji dodatkowej;
b.    Pozostałe objaśnienia w informacji dodatkowej;
c.    Wzajemne wyłączenia do sprawozdania łącznego.
d.    Wycena aktywów do informacji dodatkowej
e.    Źródła danych do informacji dodatkowej
f.    Zakres informacji w formie opisowej do informacji dodatkowej
6.    Ostateczne terminy sporządzania
a.    Protokołu różnic inwetaryzacyjnych
b.    Rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych 
c.    Zestawienia obrotów i sald kont
d.    Korekt w zapisach księgowych
e.    Sprawozdań finansowych

Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok
oraz zasady rachunkowości obowiązujące przy otwarciu
ksiąg rachunkowych w roku 2020 w jednostkach
sektora finansów publicznych po zmianie przepisów

Korzyści na poziomie umiejętnosći

Uczestnik będzie potrafił:

Zaklasyfikować salda kont do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego
Sporządzić informację dodatkową do bilansu wg zasad obowiązujących w 2018 r.
Zweryfikować poprawność sporządzenia sprawozdań budżetowych. 

Korzyści na poziomie wiedzy

Uczestnik będzie znał:

Aktualny stan prawny dotyczący sprawozdawczości finansowej  
Zasady ewidencji poszczególnych grup aktywów
Zasady klasyfikacji aktywów w sprawozdaniu finansowym
 

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienie istotnych problemów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej w aspekcie praktycznego stosowania aktualnych przepisów podczas zamykania ksiąg rachunkowych. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby prowadzące księgi rachunkowe znały aktualne zasady zamykania ksiąg rachunkowych i potrafiły sporządzić na ich podstawie wymagane sprawozdania w szczególności informację dodatkową sporządzaną po raz pierwszy w szerszym zakresie. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z praktycznego stosowania nowych przepisów związanych ze sporządzeniem sprawozdań finansowych. 

BlueTraining

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave