Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

BlueTraining

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące majątkiem publicznym znały najnowsze zmiany przepisów, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji. 

Cel szkolenia

Uczestnik będzie znał:

Aktualny stan prawny dotyczący

gospodarowania majątkiem jsfp
Zakres odpowiedzialności związany

z majątkiem jsfp 
Obszary problemowe w ewidencji

księgowej majątku

Korzyści na poziomie wiedzy

Uczestnik będzie potrafił:

Sporządzić procedurę gospodarowania majątkiem po zmianach
Ocenić prawidłowość likwidacji majątku jednostki

Zweryfikować przyjęte w swojej jednostce procedury gospodarowania majątkiem

Korzyści na poziomie umiejętnosći

Gospodarowanie środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi w praktyce funkcjonowania jsfp po zmianach przepisów w 2020 r.

Ustawowe definicje środka trwałego (ŚT) oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) zgodnie z uor oraz ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych


Kryteria decydujące o uznaniu aktywów za ŚT: ŚT kompletny i zdatny do użytkowania;
b.    okres ekonomicznego użytkowania ŚT;
c.    kiedy ŚT jest przeznaczony na potrzeby jednostki;
d.    obiekt inwentarzowy - budynek, budowla, meble wbudowane na stałe, instalacje itp.;
e.    zbiorczy obiekt inwentarzowy - zestawy komputerowe.
3.    Zasady ustalania wartości początkowej ŚT oraz WNiP:
a.    cena nabycia i koszt wytworzenia 
b.    wartość ŚT otrzymanego w formie darowizny, spadku
c.    odsetki, prowizje i różnice kursowe - wpływ na wartość początkową środka trwałego,
d.    koszty pracy pracowników przy wytworzeniu ŚT,
e.    szkolenia a wartość początkowa ŚT oraz WNiP;
f.    ustanie wartości początkowej nabytego gruntu.
4.    Nakłady na środki trwałe oraz WNiP i zmiana wartości początkowej ŚT
a.    remonty i rodzaje remontów
b.    ulepszenia i rodzaje ulepszeń w środkach trwałych
c.    częstotliwość nakładów ponoszonych na środek trwały, a charakter operacji gospodarczej
d.    nakłady na wartości niematerialne i prawne
e.    okres używania wartości niematerialnych i prawnych
f.    amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
g.    klasyfikacja budżetowa nakładów na środki trwałe i  wartości niematerialne i prawne
5.    Utrata wartości ŚT, WNiPe według UoR oraz KSR nr 4 "Utrata wartości aktywów".
6.    Ulepszenia w obcym środku trwałym
7.    Uproszczenia możliwe do stosowania w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości w obszarze ulepszeń środków trwałych
8.    Zaprzestanie ujmowania w księgach rachunkowych ŚT i WNiP oraz zasady gospodarowania mieniem po zmianach przepisów:

a.    ustawa o gospodarce nieruchomościami;
b.    rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowaniem składnikami majątku Skarbu Państwa;
c.    zbędne i zużyte składniki majątkowe - sposób zagospodarowania - sprzedaż dzierżawa, najem, nieodpłatne przekazanie i darowizny, likwidacja;
d.    zasady ustalania wartości rynkowej;
e.    formy sprzedaży - aukcja, przetarg, rokowania;
f.    likwidacja składników rzeczowych majątku.
9.    Zasady gospodarowania WNiP po zmianach przepisów 
10.     Zasady ewidencji ŚT oraz WNiP, regulacje w polityce rachunkowości:

a)    ewidencja syntetyczna - zasady funkcjonowania kont 011, 013, 020 
b)    ewidencja analityczna - księga inwentarzowa oraz karta obiektu;
c)    ewidencja pozabilansowa.
11.    Klasyfikacja budżetowa nakładów na ŚT i WNiP
12.    Zagadnienia problemowe

a)    Nakłady na remont kotów CO, elektrycznych wbudowanych wolnostojących
b)    Wartość początkowa gruntów w ewidencji bilansowej i prezentacja w SF
c)    Użytkowanie wieczyste w SF
d)    Wymiana kluczy w drzwiach – klasyfikacja
e)    Częściowa likwidacja budynku/środka trwałego
f)    Kradzież środka trwałego w ewidencji
g)    Odszkodowanie za uszkodzony środek trwały w ewidencji (np. wypadek komunikacyjny)
h)    Leasing środków trwałych w jsfp
i)    inne…
13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Program szkolenia:

Zgłoszenia

+ 48 690 943 005

biuro@bluetraining.pl